SLT作为开角型青光眼一线治疗的成功预测因素分析

  • 2020-09-13 17:36:00
  • 2940 Views

选择性激光小梁成形术(SLT)通过改善房水流出量来降低眼压(IOP),这可能是由于小梁网(TM)中的生物性而非解剖性变化引起的,其有效性在15%~66%之间,安全性优于其前身氩激光小梁成形术(ALT)。

 
最初,SLT仅用于原发性开角型青光眼(POAG),但已被证明对许多其他类型的开角型青光眼也有一定疗效。据报道,SLT对高眼压症、POAG、假剥脱综合征及色素性青光眼患者效果较好。一项大规模随机多中心临床试验(LiGHT试验)比较了SLT和眼药水在青光眼和高眼压的一线治疗中的作用,36个月时SLT组有95%的患眼达到目标眼压,74.2%的患眼未加用药物治疗。因此,目前越来越多的人将SLT用作一线治疗。但是SLT预后的预测因素在许多研究报道中不尽相同。
 
为了探索SLT治疗成功的预测因素,指导临床中的病例选择,密苏里大学哥伦比亚医学院的一项研究对此问题进行了研究探索。该研究回顾分析了198例成人开角型青光眼患者的252只眼,接受了SLT治疗,并进行了至少6个月的随访。治疗成功定义为:眼压降低≥20%或在不增加眼压的情况下减少药物用量。次要观察指标是基线特征与眼压降低、药物治疗减少和术后眼压升高(定义为术后1小时内眼压从基线升高>5mmHg)。
 
研究对象的基线特征如下表所示:
 
该研究结果发现,基线眼压较高(特别是>18mmHg)的患者在SLT术后2个月和6个月的成功率和平均眼压下降率都更高。手术成功率为15%~66%,与其他文献一致。
 
SLT成功预测因素的研究结果显示(见下表):唯一能显著预测SLT成功的基线特征是2个月和6个月的基线眼压(P<0.001)。基线眼压>18mmHg的患者在2个月时的平均眼压降低了3.7~4.2mmHg(下降17.3%),而基线眼压≤18mmHg的患者的平均眼压降低了0.7±4.1 (下降4.9%) mmHg。同样,在6个月时,基线眼压较高的患者平均眼压降低5.4±5.3 mmHg(下降23.7%),而基线眼压较低的患者平均眼压降低了0.7±4.6 mmHg(下降4.9%)。
 
眼压与平均药物治疗用量减少无关(P=0.186)。患者的年龄、青光眼的类型和严重程度、TM色素沉着(PTM)或总激光能量与手术成功率或眼压升高率无关。
 
既往有研究表明更大范围的处理可能导致更大的炎症反应,引起术后眼压升高。那么,一次性激光干预180°与360°哪个更好呢?该研究表明,360°更多的能量和更多的斑点不一定会导致更大的反应,而降眼压效果更佳。
 
总之,尽管该研究存在一些局限性,研究结果表明SLT是一种有效的降低眼压和药物负担的方法,而且并发症的风险低,这对那些有较高基线眼压的患者尤其有利。年龄、青光眼类型或严重程度、PTM和总激光能量似乎不能显著预测SLT的成功率。此外,SLT对多种因素继发的青光眼也有一定疗效。
 
参考文献:
 
Predictive Factors for Outcomes of Selective Laser Trabeculoplasty
2 comments

发布留言

条评论

  • Linda Gareth
    2015年3月6日, 下午2:51

    Donec ipsum diam, pretium maecenas mollis dapibus risus. Nullam tindun pulvinar at interdum eget, suscipit eget felis. Pellentesque est faucibus tincidunt risus id interdum primis orci cubilla gravida.


相关阅读